Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten en/of opdrachten met betrekking tot cursussen, trainingen en andere vormen van opleiding en/of advies, van Bleeker training & advies, hierna te noemen: “ Bleeker”.
 2. De opdrachtgever – te weten een natuurlijk of rechtspersoon die een overeenkomst is aangegaan met Bleeker- zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”. Indien in het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situaties waarin de wederpartij een natuurlijke persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als “de consument”.
 3. Andersluidende voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien  beide partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Onder “deelnemer” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de natuurlijke persoon die deelneemt aan een opleiding.
 5. Onder “opleiding” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: elke individuele dan wel groepsopleiding, cursus, werkgroep c.q. training e.d. welke in opdracht van de wederpartij door Bleeker wordt verzorgd.
 6. Onder “advies” wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: ieder advies, mondeling of schriftelijk gegeven, betrekking hebbende op opleiding, begeleiding of adviestraject, welke in opdracht van de wederpartij door Bleeker wordt gegeven.
 7. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 8. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
 9. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

Artikel 2: Overeenkomsten

 1. Overeenkomsten worden eerst door schriftelijke bevestiging van Bleeker bindend.
 2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op deze overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door Bleeker bindend.

Artikel 3: Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten etc. van Bleeker zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding geen vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, heeft Bleeker het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Afbeeldingen en beschrijvingen in aanbiedingen en/of op de website van Bleeker, getoonde en/of verstrekte brochures, folders, catalogi, promotiemateriaal als mede andere door Bleeker verstrekte bescheiden zijn zo nauwkeurig mogelijk, doch gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 3. De in het vorige lid van dit artikel genoemde bescheiden mogen zonder schriftelijke toestemming van Bleeker niet worden vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.
 4.  
  1. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst  en de uitvoering van de overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen e.d., is Bleeker gerechtigd deze verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde data een nieuw prijslijst door Bleeker en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is Bleeker gerechtigd de daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen.
  2. Voor de met de consument gesloten overeenkomst, geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst mogen worden doorberekend c.q. in rekening mogen worden gebracht. Bij prijsverhogingen binnen een kortere termijn dan 3 maanden, is de consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 4: Inschakeling derden

 1. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Bleeker het recht bepaalde werkzaamheden door derden te laten verrichten.

Artikel 5: Aanmelding/ Inschrijving

 1. Bij de opleidingen waarbij Bleeker een aanmeldings-/ inschrijf formulieren hanteert, schrijft een deelnemer zich in voor de bepaalde opleiding door een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier in te sturen.
 2. De overeenkomst tussen Bleeker en de wederpartij komt tot stand op het moment waarop de bevestiging van ontvangst van het inschrijfformulier  door Bleeker aan de wederpartij wordt toegezonden c.q. wordt overhandigd (bij verzending is de dagtekening bepalend).
 3. Indien de gewenste opleiding is volgeboekt wordt daarvan schriftelijk mededeling aan de wederpartij gedaan en zal – zo mogelijk - een alternatief worden aangeboden.
 4. Vanaf de totstandkoming van de overeenkomst is de wederpartij gehouden het overeengekomen cursusgeld te voldoen, met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10, 12 en 17 van deze voorwaarden.

Artikel 6: Termijnen

 1. Opgegeven termijnen kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Bij niet-tijdige nakoming dient Bleeker derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 2. Bleeker is niet gebonden aan termijnen die niet meer verwezenlijkt kunnen worden vanwege onvoorziene omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zal Bleeker de wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen en hierover overleg hebben.

Artikel 7: Vertrouwelijke informatie

 1. Partijen zijn over en weer verplicht tot geheimhouding van alle informatie die zij in het kader van het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst hebben verkregen en waarvan zij weten dan wel (hadden) kunnen vermoeden dat die informatie vertrouwelijk behandeld moe(s)t worden. Een en ander, tenzij een partij als gevolg van wet- en /of regelgeving dan wel een rechterlijke uitspraak gehouden is voornoemde informatie aan enige derde te verstrekken en deze partij zich niet kan beroepen op een wettelijk of een door de rechter toegestaan verschoningsrecht.
 2. Iedere partij zal alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen treffen teneinde de van de andere partij ontvangen informatie van vertrouwelijke aard geheim te houden.
 3. Partijen staan er voor in dat hun personeel en andere personen, die onder hun supervisie op enigerlei wijze bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken zijn, zich aan de geheimhoudingsplicht als bedoeld in dit artikel zullen houden.

Artikel 8: Rechten van Bleeker

 1. Bleeker behoudt zich het recht voor afwijzend op aanmeldingen te beslissen indien het aantal aanmeldingen voor een opleiding daartoe aanleiding geeft.
 2. Bleeker behoudt zich het recht voor om de deelnemer de toegang tot de opleiding te weigeren indien het cursusgeld niet binnen de overeengekomen termijn is betaald. De betalingsverplichting van de wederpartij blijft echter volledig bestaan. Zodra de wederpartij het cursusgeld alsnog heeft voldaan en hiervan desgevraagd een (betalings)bewijs aan Bleeker kan overleggen, verkrijgt de deelnemer direct toegang tot de opleiding. Het als gevolg van voorgaande gedeeltelijk mislopen van de opleiding komt voor rekening en risico van de wederpartij.
 3. Bleeker behoudt zich het recht voor om, eventueel na overleg met de wederpartij, aanmeldingen niet te aanvaarden indien door de deelnemer niet aan de toelatingseisen voor deelname aan de desbetreffende opleiding wordt voldaan.
 4. Bleeker behoudt zich het recht voor, van de in het programma vermelde opleidingsplaatsen en data af te wijken indien de aanmeldingen daartoe aanleiding geven.
 5. Bleeker behoudt zich het recht voor, om in het opleidingsprogramma organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen indien de omstandigheden daartoe aanleiding geven.
 6. Bleeker zal de wederpartij en/of deelnemer zo spoedig mogelijk informeren over de hierboven genoemde wijzigingen met betrekking tot wat is overeengekomen.
 7. Bleeker behoudt zich het recht voor de deelnemer van verdere deelneming aan een opleiding uit te sluiten, wanneer het gedrag van de deelnemer daartoe aanleiding geeft c.q. daartoe anderszins aanleiding bestaat. Uitsluiting zal niet op onredelijke gronden plaatsvinden en laat de betalingsverplichting van de wederpartij onverlet.
 8. De gegevens van de wederpartij en/of de deelnemer worden door Bleeker geregistreerd en gebruikt om de wederpartij en/of de deelnemer op de hoogte te houden van het aanbod van diensten en producten van Bleeker. Indien de wederpartij en/of de deelnemer niet op de hoogte gehouden wenst te worden, dient de wederpartij en/of de deelnemer dat schriftelijk aan Bleeker mede te delen.

Artikel 9: Prijzen/tarieven

 1. Alle door Bleeker vermelde prijzen en/of tarieven zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld.
 2. In de vermelde prijzen en/of tarieven zijn niet inbegrepen: kosten voor (opleidings)boeken, (opleidings)materiaal, het gebruik van eventueel in de opleiding benodigde hard- en software,  de eventueel in samenhang met de opleiding te maken reis- en verblijfskosten e.d., tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Voornoemde kosten komen voor rekening van de wederpartij.
 3. Alle onkosten welke door Bleeker worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 10: Klachten en klachtbehandeling

 1. Klachten over (een onderdeel van) een opleiding, die zich voordoen gedurende de opleidingsperiode, dienen door de wederpartij binnen 48 uur nadat de klachten zijn ontstaan aan Bleeker gemeld te worden, zulks gevolgd door een onmiddellijke schriftelijke bevestiging ervan aan Bleeker. Klachten over een (onderdeel van een) opleiding, die zich voordoen na afloop van de opleidingsperiode, dienen door de wederpartij binnen 14 dagen na afloop van de opleiding schriftelijk aan Bleeker te worden gemeld.
 2. Partijen zullen naar aanleiding van een klacht in onderling overleg trachten een oplossing voor de klacht te vinden.
 3. Na de in lid 1 van dit artikel genoemde termijnen kan de wederpartij nog wel klachten uiten, echter heeft Bleeker het recht te beslissen of en op welke wijze hij de klacht in behandeling zal nemen.
 4. Bleeker dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.
 5. Het in behandeling nemen c.q. zijn van klachten schort de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

 1. Bleeker verplicht zich tot  haar taak zoals van een bedrijf in haar branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade, gevolgschade, bedrijfsschade, winstderving en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen of nalaten van Bleeker, haar personeel dan wel van door haar ingeschakelde derden, behoudens voor zover er sprake is van opzet en/of bewuste roekeloosheid van haarzelf, haar directie en/of haar leidinggevend personeel.
 2. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Bleeker – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van de netto prijs van het verschuldigde cursusgeld van de opleiding.
 3. In afwijking van wat onder lid 2 van dit artikel is bepaald, wordt bij een overeenkomst c.q. een opdracht met een langere looptijd dan 6 maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste 6 maanden verschuldigde gedeelte.
 4. Onverminderd het bepaalde in de vorige leden van dit artikel is Bleeker nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door Bleeker gesloten verzekering.
 5. Al het door Bleeker ontwikkelde en/of samengestelde opleidingsmateriaal is op zorgvuldige wijze en naar beste kunnen samengesteld. Echter Bleeker kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en volledigheid ervan. Bleeker aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, welke het gevolg is van handelingen en/of beslissingen, gebaseerd op de opleidingsmaterialen.
 6.  
  1. In alle gevallen is de termijn waarbinnen Bleeker tot vergoeding van vastgestelde schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden, gerekend vanaf het moment waarop de verschuldigdheid van de schadevergoeding is komen vast te staan.
  2. In afwijking van sub a van dit lid geldt voor de consument een maximale termijn van 1 (één) jaar.
   De wederpartij verliest diens rechten tegen Bleeker, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Bleeker tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:
   1. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van en/of adviezen van Bleeker strijdig gebruik van het (opleidings)materiaal etc. en/of het resultaat van de verrichte werkzaamheden door de wederpartij en/of de deelnemer.
   2. voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden en/of onjuistheden in gegevens, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan Bleeker zijn verstrekt en/of voorgeschreven, zoals bijvoorbeeld – doch niet uitsluitend – adviezen, informatie, documenten en materialen e.d. ten behoeve van de samenstelling van het opleidingsmateriaal.
   3. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij en/of deelnemer onvoldoende of onjuiste informatie aan Bleeker heeft (hebben) verstrekt.

Artikel 12: Betaling

 1. Het cursusgeld dient in zijn geheel bij vooruitbetaling binnen 14 dagen na de factuurdatum te worden voldaan, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. Voor alle periodieke betalingen c.q. betalingsregelingen geldt dat als de deelnemer de opleiding tussentijds beëindigt, het nog openstaande cursusgeld verschuldigd blijft en per direct opeisbaar wordt.
 3. Indien het cursusgeld niet tijdig en volledig, volgens de overeengekomen betalingswijze en betalingstermijnen is betaald:
  1. zal de wederpartij, na daartoe door Bleeker te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 150,00;
  2. heeft Bleeker het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d. een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. Bleeker zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.
 4. Ter keuze van Bleeker kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding. Dan heeft Bleeker tevens het recht de deelnemer de toegang tot de opleiding te weigeren.
 5. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichting heeft voldaan, is Bleeker bevoegd de nakoming van de tegenover de wederpartij aangegane verplichtingen op te schorten, totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds voor het moment van in verzuim zijn indien Bleeker het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
 6. Door de wederpartij gedane betalingen strekken reeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij de betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 7.  
  1. indien de wederpartij, uit welke hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op Bleeker heeft, dan wel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening, geldt eveneens indien de wederpartij ( voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
  2. het bepaalde onder sub a. van dit lid is niet van toepassing op overeenkomsten met een consument.
 8. Bleeker kan haar vorderingen t.a.v. de wederpartij overdragen aan een kredietverzekeraar naar haar keuze.

Artikel 13: Intellectuele eigendomsrechten

 1. Bleeker is en blijft rechthebbende op bestaande en/of toekomstige rechten van intellectuele eigendommen die voortkomen uit c.q. ontstaan tijdens c.q. verband houden met (de uitvoering)van overeenkomst, zoals bijvoorbeeld- doch niet uitsluitend- verstrekte leerstof, (opleidings)boeken, (opleiding) materiaal, apparatuur, programmatuur, documentatie e.d. . Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De uitoefening van de in het vorige lid vermelde rechten – openbaarmaking of overdracht van gegevens daaronder begrepen- is zowel tijdens als na afloop van de uitvoering van de overeenkomst nadrukkelijk en uitsluitend aan Bleeker voorbehouden.
 3. Het maken van beeld en/of geluidsopnamen van een opleiding is verboden, tenzij partijen nadrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud

 1. Bleeker behoud zich het eigendom van het geleverde en te leveren ( opleidings) materiaal etc. voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichting tegenover Bleeker heeft voldaan. Die betalingsverplichting bestaat uit het betalen van de prijs, vermeerderd met vorderingen ter zake van verrichtte werkzaamheden die met de levering verband houden, evenals vorderingen ter zake eventuele schadevergoedingen wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij. Ingeval Bleeker een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Bleeker vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

Artikel 15: Faillissement, beschikkingsbevoegdheid e.d.

 1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen wederpartij en Bleeker gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling wordt verklaard, of door executoriale beslaglegging wordt getroffen, onder curatele of onder bewind wordt gesteld of anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator in het faillissement of de bewindvoerder ter zake van de ( voorlopige) surseance van betaling de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

Artikel 16: Overmacht

 1. Ingeval nakoming van datgene waartoe Bleeker krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van Bleeker, en /of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst door Bleeker ingeschakelde derden of toeleveranciers, dan wel in geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van Bleeker, is Bleeker gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen tegenover de wederpartij gedurende een door haar te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten deels is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen tegenover Bleeker tot aan dat moment te voldoen.
 2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen en natuurverschijnselen, een en ander onverschillig of de niet of niet tijdig nakoming plaatsvindt bij Bleeker, diens toeleveranciers of derden die door haar voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.
 3. Bij ontbinding van (een deel) van de overeenkomst door Bleeker ten gevolge van overmacht, zal Bleeker zo mogelijk voor adequate vervanging zorgdragen en bij gebreke daarvan het cursus geld voor het betreffende deel van de opleiding restitueren. Bleeker is in geen geval gehouden enige schadevergoeding, van welke aard dan ook, aan de wederpartij te voldoen.

Artikel 17: Ontbinding, annulering/ opzegging en plaatsvervanging

 1.  
  1. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6.265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertoe verzetten;
  2. Het bepaalde onder sub a. van dit lid is niet van toepassing op de overeenkomst met de consument.
 2. Onder annulering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het voor aanvang van de uitvoering van de overeenkomst beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
 3. Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk per aangetekend schrijven en enkel indien Bleeker daarin toestemt. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, vindt annulering alsdan plaats met inachtneming van het volgende:
  1. bij annulering tot 31 dagen voor aanvang van de opleiding is 25 % van het cursusgeld verschuldigd,
  2. bij annulering vanaf 31 dagen tot 7 dagen voor aanvang van de opleiding is de wederpartij 50% van het cursusgeld verschuldigd;
  3. bij annulering vanaf 7 dagen tot 1 dag voor aanvang van de opleiding is de wederpartij het volledige cursusgeld verschuldigd.
  4. bij verplaatsing van de training gelden administratiekosten van € 35, - per persoon.
 4. Indien met wederpartij een prijs is overeengekomen voor een groep deelnemers blijft de overeengekomen prijs gehandhaafd ook bij annulering van enige deelnemers.
 5. Indien bij een overeenkomst voor een groep alle deelnemers worden geannuleerd, gelden bovenstaande percentages van de vaste totaalprijs.
 6. Tot het moment van aanvang van de opleiding is de wederpartij bevoegd de opleiding te laten volgen door een plaatsvervanger, mits laatstgenoemde voldoet aan de gestelde toelatingseisen. De wederpartij blijft gehouden tot tijdige betaling van het cursusgeld. Na aanvang van de opleiding is plaatsvervanging niet meer toegestaan.
 7. Bij onvoorziene omstandigheden zoals bijvoorbeeld- doch niet uitsluitend- onvoldoende dan wel teveel (overtekening) aanmeldingen of ziekte van een docent is Bleeker gerechtigd een opleiding te onderbreken, te verplaatsen of te annuleren, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van eventuele schade of kosten aan de zijde van de wederpartij. Eventuele door de wederpartij vooruitbetaalde gelden, zullen alsdan door Bleeker aan de wederpartij gerestitueerd worden.
 8. Onder opzegging wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het na aanvang van de uitvoering beëindigen van de overeenkomst door één der partijen.
 9. Ingeval de wederpartij de overeenkomst opzegt, is hij aan Bleeker het volledige cursusgeld verschuldigd.
 10. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering c.q. opzegging en vrijwaart Bleeker ter zake.

Artikel 18: Toepasselijk recht / bevoegde rechter

 1. Op de tussen Bleeker en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien, zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
 2. Eventuele geschillen zullen worden berecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat Bleeker het recht toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar Bleeker is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
 3. Voor geschillen met de consument geldt dat binnen 1 (één) maand nadat Bleeker aan haar kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de consument kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.
 4. Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit een overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is Bleeker gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of – naar haar keuze – geschillen aanhangig  te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.

datum: januari 2009
plaats  : Dronten